Links

12. Board Macros

Board Macro List

The following table lists all currently supported board macros and their corresponding board.
Macro
Code
Description
DSC_RMM
1
Ruby-MM
DSC_OPMM
3
Opal-MM
DSC_DMM
4
Diamond-MM
DSC_PMM
9
Pearl-MM
DSC_OMM
10
Onyx-MM
DSC_RMM416
11
Ruby-MM-416
DSC_DMM32
12
Diamond-MM-32-AT
DSC_EMMDIO
13
Emerald-MM-DIO
DSC_RMM1612
14
Ruby-MM-1612
DSC_DMMAT
15
Diamond-MM-AT
DSC_DMM16AT
16
Diamond-MM-16-AT
DSC_IR104
17
IR104
DSC_EMM8
18
Emerald-MM-8
DSC_HERCEBX
20
Hercules-II
DSC_DMM48
22
Diamond-MM-48-AT
DSC_OMMDIO
23
Onyx-MM-DIO
DSC_MRC
24
Mercator
DSC_DMM32XAT
27
Diamond-MM-32X-AT
DSC_GPIO11_9513
29
GPIO-MM-11
DSC_GPIO11_DIO
30
GPIO-MM-11
DSC_GPIO21
31
GPIO-MM-21
DSC_PSD
32
Poseidon
DSC_ATHENAII
33
Athena-II
DSC_DMM32DX
34
Diamond-MM-32DX-AT
DSC_HELIOS
35
Helios
DSC_NEPTUNE
36
Neptune
DSC_FPGPIO96
38
P104-GPIO96
DSC_RMM1616
44
Ruby-MM-1616
DSC_MPEGPIO
46
46 DS-MPE-GPIO
DSC_MPEDAQ0804
47
DS-MPE-DAQ0804
DSC_ARIES
49
Aries
DSC_HELIX
52
Helix
DSC_DMM16RPAT
53
Diamond-MM-16RP-AT
DSC_ZETA
55
Zeta
DSC_ATHENAIV
56
Athena-IV
DSC_TEST
126
Virtual Test Board
DSC_RAW
127
Raw Board